Què és el sistema d’estandardització de la renda familiar?

Es tracta d’un sistema que pondera la renda familiar segons el nombre de membres i la seua composició (*monoparentalidad, nombre de fills, discapacitat, etc).

Amb això, es busca esmenar la injustícia que subjau en el fet d’establir els mateixos límits d’accés per renda a una famílies de tres membres que a una amb cinc o set.

COM CALCULAR-HO?

El calcule és el resultat de dividir la renda familiar (base imposable general mes la base imposable d’estalvi de l’IRPF) pel coeficient d’equivalència de la unitat familiar.

COEFICIENT D’EQUIVALÈNCIA

Cada fill de la unitat familiar: 0,3

*Algun membre de la unitat familiar amb discapacitat (Igual o major del 33%): 0,3

Amb cònjuge o parella de fet: 0,5

Sense cònjuge o parella de fet: 1,3

Mata de violència de genere: 1,3

Unitat familiar *biparental: 1,0

EXEMPLE

Un matrimoni amb 4 fills sense discapacitat tindrà un coeficient d’equivalència de 2,7

Si la seua renda familiar anara de 40.000€, de cara a una ajuda o bonificació amb topall de renda, amb el sistema de *RFE la seua renda s’establiria en 14.815€

CRITERIS D’ACCÉS

Aquest sistema s’hauria d’aplicar en aquelles ajudes, bonificacions o serveis públics que tinguen en consideració el nivell de renda familiar com a condició d’accés, amb l’objecte d’aconseguira que totes les famílies tinguen els *mimsmos criteris per a *lso casos que hi haja:

-Un únic topall *maxcimo per a accedir a aqueixos serveis, ajudes o bonificacions.

Serveis o ajudes escalades en funció de la renda familiar.

APLICACIÓ

Exemples:

AJUNTAMENTS: Bonificacions en impostos, taxes o preus públics (IBI, plusvàlua, matricules o quotes per a escoles de música, instal·lacions esportives, etc)

DIPUTACIONS: Cultura i joventut: bonificacions i accés a campaments, entre altres. Assumptes socials: accés i ajudes *or discapacitat o dependència. Transport i mobilitat: ajudes al transport.

UNS ALTRES: ajudes per a accés a habitatges de VPO, ajudes per al lloguer, *rehabilirtacion, beques universitàries, serveis medics,

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1138963