Pot associar-se qualsevol persona a *MásDeDos?

Pot associar-se qualsevol persona a *MásDeDos?
Podran pertànyer a l’Associació, aquells que estiguen en possessió del Títol de Família Nombrosa o l’hagen estat, (pares i fills), residisquen a la província de VALÈNCIA. Per a això diferenciem les següents categories:

Socis de ple dret: aquells que complint els requisits anteriors siguen majors d’edat i tinguen capacitat d’obrar.

Socis voluntaris: aquells que complint els requisits anteriors, sent menors d’edat i majors de 14 anys, necessiten per al seu ingrés l’autorització dels seus representants legals.

Socis protectors: podran pertànyer a l’associació aquelles persones, físiques o jurídiques, que vulguen fer costat a l’associació fent alguna donació, puntual o periòdica, sense que tinguen una altra participació social en aquesta.