Requisits família nombrosa

Es consideren famílies nombroses a a totes les formades per:

-Un o dos cònjuges o tutors amb tres o més fills, siguen comuns o no.
-Un o dos cònjuges o tutors amb dos fills, comuns o no, en el cas que almenys un siga discapacitat o no puga treballar.
-Dos cònjuges o tutors, quan tots dos estiguen discapacitats o un d’ells tinga un grau de discapacitat igual o superior al 65% o no puga treballar, amb dos fills.
-El pare i la mare que no conviuen junts en virtut d’una sentència o acord de divorci o separació, encara que habiten en unitats familiars independents, amb tres o més fills que depenguen d’ells econòmicament.
-El pare o la mare amb dos fills quan un dels cònjuges ha mort.
-Dos o més germans orfes de tots dos progenitors, que convisquen amb un tutor, o models d’acolliment o guarda, però no depenguen econòmicament d’aquest.
-Tres germans orfes de tots dos progenitors, o dos si un d’ells és discapacitat, que depenguen econòmicament entre si.

En tots els casos, els fills han de ser menors de 21 anys, llevat que siguen discapacitats o no puguen treballar. L’edat pot ampliar-se fins als 25 per raons d’estudis o perquè el rendiment de la seua activitat laboral no sobrepassa el Salari Mínim Interprofessional.

Què són les famílies nombroses especials?

Es consideren així les formades per cinc o més fills, quatre si almenys tres procedeixen de part o algun model d’adopció o acolliment múltiples; i *tambien en el cas de les famílies de quatre fills la renda dividida dels quals pel nombre de membres de la unitat familiar no supere el 75% del SMI.

LLEGIR L’ARTICULE COMPLEThttps://vlc.masdedos.org/noticias-familias-numerosas-valencia/861-ayuda-para-familia-numerosa-en-valencia-y-requisitos-necesarios.html